menu Facebook

Filtrovat zboží podle značky

DeWALT DeWALT Stanley Stanley B+D B+D EXTOL EXTOL

Obchodní podmínkyVšeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.dewalt-centrum.cz a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník v postavení spotřebitele).

Provozovatelem internetového obchodu je společnost BAND SERVIS CZ s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41860, se sídlem Zlín, K Pasekám 4440, Česká republika; IČ: 26286777.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platnému právnímu řádu České republiky se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který je podnikatelem.

Kupující – spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná

Kupující – podnikatel je kupující, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání v souladu s § 420 Občanského zákoníku. Pro úpravu vztahů mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem se nepoužijí zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě s výjimkou ustanovení § 2160, které se výslovně uplatní pro vztah mezi prodávajícím a kupujícím - podnikatelem.

Kupní smlouva – veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se zde nepoužije. K uzavření kupní smlouvy nedochází odesláním objednávky kupujícím prodávajícímu. Kupní smlouva vzniká okamžikem potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím.

Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených občanským zákoníkem je ve smyslu ustanovení § 1726 občanského zákoníku vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Po dokončení objednávky bude kupujícímu zasláno e-mailové potvrzení této objednávky. Za okamžik uzavření kupní smlouvy se považuje okamžik potvrzení objednávky prodávajícím.

Smlouva je uzavírána výhradně v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována pouze za účelem jejího úspěšného splnění, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a není přístupná třetím stranám.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet a k uzavření kupní smlouvy nedojde.
Dodání zboží

Na základě volby kupujícího prodávající dodá zboží na místo a způsobem, který kupující určí v objednávce. Kupující je povinen si takto dodané zboží převzít, v opačném případě bude zboží na jeho náklady uskladněno a po domluvě také již na jeho náklady znovu odesláno.

Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Tento požadavek musí zákazník vznést telefonicky na tel. 577 009 610 nebo e-mailem na obchod@bandservis.cz

Objednané zboží doručujeme smluvní přepravní službou. Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším možném termínu, obvykle 2 - 14 pracovních dnů. Ve výjimečných případech, nebo pokud není zboží skladem, může být dodací lhůta i delší, o čemž bude kupující bezodkladně po zjištění této skutečnosti vyrozuměn.

Místo dodání je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu) a návod na používání výrobku v českém jazyce.

Kupující je povinen při převzetí zboží od přepravní služby vždy pečlivě zkontrolovat neporušenost přepravního obalu. V případě, že je obal poškozen musí tuto skutečnost uvést do předávacího protokolu přepravní služby.

Rozvoz zboží je zajišťován pouze po České republice. Ceny dopravy jsou uváděny včetně DPH. Náklady na dopravu zboží jsou rozlišovány podle zvoleného způsobu dodání.

Způsoby dodání:

Přepravní službou PPL
Přeprava službou PPL je možná pouze u zásilek do 30 kg nebo zásilek, které splňují podmínky přepravy PPL.

U přepravy službou PPL účtujeme za dodání zásilky 99,- Kč + případné doběrečné 31,- Kč.

Zboží zaslané přepravní službou PPL Vám bude zpravidla doručeno následující pracovní den po dni podání a to mezi 8:00 a 17:00 hodinou.

V den doručení zásilky obdržíte SMS zprávu nebo Vás kurýr bude informovat o podrobnostech doručení zásilky. V případě, že vás kurýr nezastihne na uvedené adrese proběhne další pokus o doručení zásilky automaticky následující den na stejné adrese.

Osobní odběr
Kupující má možnost vyzvednout si zboží také osobně na výdejním místě v sídle prodávajícího. Zboží je možno si vyzvednout nejdříve následující pracovní den po autorizaci objednávky prodávajícím v čase od 12:00 do 17:00 hod nebo kterýkoliv následující pracovní den v provozní době níže uvedené. O možnosti vyzvednutí zásilky - naskladnění na výdejní místo – je možno se informovat na tel. 577 009 610.

Adresa výdejního místa v sídle prodávajícího:

BAND SERVIS CZ s.r.o. K Pasekám 4440, 760 01 Zlín – prodejna – pondělí – pátek 8:00 – 17:00

Zásilku je možno po předchozí domluvě vyzvednout i na pobočkách prodávajícího. O možnosti a termínu vyzvednutí zásilky - naskladnění na výdejní místo na zvolené pobočce prodávajícího, je možno se informovat na tel. 577 009 610.

Adresa výdejních míst na pobočkách prodávajícího:

BAND SERVIS CZ s.r.o. Klášterského 2, 143 00 Praha 4 – Modřany – prodejna – pondělí a středa – 8:00 – 18:00; úterý, čtvrtek a pátek 8:00 – 16:00

BAND SERVIS CZ s.r.o. Těšínská 234 / 120, 716 00 Ostrava – Radvanice – prodejna – pondělí – pátek 7:00 – 16:00

Radim Horák-Horana Pekařská 60, 746 01 Opava – prodejna – pondělí – pátek 7:30 – 17:00

K&P Technik v.o.s. Škárova 2, 612 00 Brno – prodejna – pondělí – pátek 8:00 – 17:00
Platební podmínky

V případě, že se jedná o zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za sjednanou cenu dle platně uzavřené smlouvy. Pokud bude cena měněna, zákazník potvrdí, že změnu bere na vědomí a souhlasí s ní, a to stejným způsobem, jakým byl o této změně vyrozuměn.

Platební podmínka – způsobem provedení platby je platba v hotovosti při předání předmětu plnění.

Všechny ceny jsou konečné, jsou uváděny včetně DPH a příspěvků na likvidaci historického elektroodpadu, resp. dalších poplatků, které je spotřebitel povinen za zboží zaplatit. Spotřebitel má možnost před provedením objednávky seznámit se skutečností po jakou dobu zůstává cena v platnosti a to prostřednictvím e-mailu zaslaným na adresu obchod@bandservis.cz případně telefonicky na tel. 577 009 612

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem - fakturou. Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (např. zboží je doprodáno) jsou peníze nebo jejich příslušná část obratem převedeny zpět na jeho účet, pokud není dohodnuto jinak.

Veškeré změny a změny cen na internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Nabídka zboží vystaveného na www.dewalt-centrum.cz (včetně akčního zboží a výprodeje) platí do vyprodání zásob či ztráty schopnosti prodávajícího plnit, případně po určenou dobu. Za platnou cenu je považována cena platná v době objednání.

Způsoby plateb, které může zákazník internetového obchodu využít:

Platba v hotovosti nebo platební kartou - při osobním převzetí zboží na výdejním místě v sídle prodávajícího
Při platbě platební kartou akceptujeme tyto platební karty: Diners Club Internacional, MasterCard, Mastercard Electronic, Maestro, VISA, VISA Electron

Platba na dobírku - při zasílání prostřednictvím přepravní služby PPL
Právo na odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, který je spotřebitelem

V souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí (postačí odeslat 14. den lhůty). Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží od prodejce ke kupujícímu. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 nese spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. náklady spojené s navrácením zboží. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Pokyny pro odstoupení od smlouvy:

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.

Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
Formulář pro odstoupení od smlouvy, který je ke stažení ZDE, odešlete prosím mailem na obchod@bandservis.cz a následně přibalte ke zboží.
Zboží doručte zpět na vlastní náklady na adresu prodávajícího:BAND SERVIS CZ s.r.o. K Pasekám 4440, 760 01 Zlín, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
Zboží, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
Peníze za zboží a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží z internetového obchodu Vám budou vráceny převodem na Váš účet a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě osobního doručení zboží do sídla prodávajícího může být zákazníkovi vrácena kupní cena v hotovosti. Prodávající není povinen kupujícímu vrátit všechny vynaložené prostředky dříve, než mu kupující předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti; zboží není kompletní nebo bylo poškozeno) je kupující povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích. Prodávající je oprávněn započíst částku představující náhradu škody, která mu vznikla užíváním zboží v rozporu s § 1833, na kupní částku.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.Spotřebitel nemůže odstoupit od smluv

Kupující není dále oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy ve smyslu ust. § 1837 občanského zákoníku:

o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele / prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, resp. není možné dodat prodávajícímu zboží od dodavatele prodávajícího za původně udávanou cenu, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá).

Za zjevnou chybu je považována zjevně nízká cena zboží a jiné zjevné chyby v psaní, zjevné chyby v popisu zboží, obrázku atd., nebo v případě zjevně mylné chyby v informaci podané telefonicky zástupcem (pracovníkem) prodávajícího. V případě, že tato situace nastane, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od zrušení objednávky ze strany prodávajícího.
Práva z vadného plnění a záruka

Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat návod k použití či návod na obsluhu a případné záruční podmínky a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti prodávajícího za vady. Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti prodávajícího za vady začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Kupující je v souladu s § 2104 povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.
Doba pro uplatnění práv z vadného plnění

Při prodeji spotřebního zboží, kdy je kupujícím spotřebitel, je stanovena doba pro uplatnění práv z vadného plnění v délce trvání 24 měsíců,

Spotřebitel při uplatnění práv z odpovědnosti z vadného plnění má tato práva:

právo na bezplatnou opravu zboží
právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti, přičemž je toto právo možné uplatnit tehdy, je-li dodání nového zboží nebo jeho součásti přiměřeným řešením reklamace s ohledem na povahu vady. Přiměřenost se pro tyto účely posuzuje například tím, že vadu nelze odstranit opravou, nebo se taková oprava jeví jako finančně nebo časově neekonomické řešení. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti má spotřebitel rovněž tehdy, pokud jde o vadu odstranitelnou, ovšem zboží nelze pro opakovaný výskyt vady (po opravě – tj. vyskytne-li se stejná vada se stejnými projevy celkem 3x a taková vada byla alespoň dvakrát opravena)
Právo na odstoupení od smlouvy - lze využít tehdy, není-li možné věc opravit a není možné ani dodání nového zboží nebo výměna jeho součásti (jsou-li splněny podmínky tohoto práva).
Záruční doba a práva z ní vyplývající pro všechny kupující, kteří nejsou spotřebiteli, se uplatní v rozsahu, který stanoví konkrétní výrobce.

Na zboží prodávané prostřednictvím internetového obchodu www.dewalt-centrum.cz je v tomto případě poskytována záruka 12 měsíců.

Odpovědnost prodávajícího za vady se dle §2167 odst. 2 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. nevztahuje na opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené jejím obvyklým užíváním.
Reklamace (práva z vadného plnění)

Reklamace zboží - se v případě, že kupujícím je spotřebitel, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel oprávněný provádět záruční opravy může kupující uplatnit právo na opravu i u tohoto podnikatele.

V případě vady věci tedy může kupující uplatnit právo na opravu také u autorizovaného servisu určeného k provádění záručních oprav.

Seznam servisních středisek najde v záručním listu, na samostatné příloze u záručního listu nebo na adrese www.bandservis.eu

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím písemně nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o přijetí reklamace, které zašle na e-mail spotřebitele. V případě že bude reklamace zamítnuta vydá prodávající spotřebiteli písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů nezbytně vynaložených k tomuto odstoupení.
Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů:

V případě sporu mezi kupujícím a prodávajícím ve vztahu kupní smlouvy, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, kupující má právo obrátit se na Českou obchodní inspekci (ČOI) jako subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Internetová adresa ČOI je: www.coi.cz. Na těchto stránkách se vybere záložka „ADR-mimosoudní řešení sporů“.
Ochrana osobních údajů

Kupující poskytuje dobrovolně prodávajícímu své osobní údaje, a to za účelem uzavírání smluv s prodávajícím prostřednictvím jeho internetového obchodu (e-shopu).

Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Bez výslovného souhlasu kupujícího nakládá provozovatel s jeho osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm.b) a v § 5 odst. 6 zákona.

Osobní data, která jsou součástí objednávky nebo byla prodávajícímu sdělena během registrace kupujícího, jsou prodávajícím považována za diskrétní a jsou zabezpečena proti zneužití. Prodávající údaje o kupujících zásadně nesděluje třetím osobám, kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky (banky, balíková přeprava apod.), a to pouze v nutném rozsahu.

Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z databáze prodávajícího.
Závěrečná ustanovení

Prodávající potvrzuje, že výrobky jím distribuované splňují požadavky příslušných harmonizovaných norem ČSN/EN a případně i dalších normativních předpisů.

Vzhledem k tomu, že většina výrobců si u svých výrobků běžně vyhrazuje právo na změny některých parametrů či vlastností bez předchozího upozornění, vyhrazuje si toto právo i prodejce, který může také kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit či upravit obrázky, parametry, texty nebo ceny.

Veškeré obrázky jsou převzaty od výrobců a mají pouze informativní charakter, provozovatel neručí za jejich správnost.

Prodejce neručí za technické specifikace a popisy zboží, které jsou přebírány od dodavatelů a výrobců a mohou obsahovat odchylky.

Prodávající doporučuje kupujícímu, aby v případě že se potřebujete ujistit o určitých parametrech produktu, přímo kontaktoval prodávajícího.Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.2.2016.

Zavřít

Probíhá Happy hour

Limitovaná edice vrtačky k výročí 100 let DeWALT

5890,00
Zbývá 17 ks
Zbývající čas
Konec akce 01.09.2024 14:29
Zobrazit zboží

Organizér DeWALT® DT70804-QZ

649,00
Zbývá 14 ks
Zbývající čas
Konec akce 31.12.2024 09:10
Zobrazit zboží

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout

Hodnocení obchodu na Zboží.cz